Info/Contact 

Info/Contact

Studio Tromp
Griseldestraat 2
3077 CN Rotterdam

Tel. 0654625839
e-mail: john@studiotromp.nl


John Tromp is gespecialiseerd in goede productfotografie en het correct digitaliseren van kunstwerken voor musea en kunstenaars.

In 1994 is John Tromp als één van de eerste zelstandige fotografen in Nederland al volledig digitaal gaan fotograferen. Hierdoor is veel ervaring opgedaan met digitaal beeld en controle over de kleurweergave.


Colour Management:
Studio Tromp volgt alle ontwikkelingen op het gebied van Colour Management en kleurprofielen.

Er wordt gewerkt met gekalibreerde beeldschermen, camera's en printers.

John Tromp geeft ook trainingen en workshops over Colour Management, Adobe Photoshop® en digitale fotografie.

Workshops en seminars door John TrompPublicaties
MacWorld, Professionele Fotografie, De Fotograaf, The Photographer (U.K).

Links
http://vimeo.com/93005143
www.colormanagement.nl
www.eci.org
www.chrissommer.nl
www.litacabellut.com

AVG 

PRIVACYVERKLARING (AVG)


Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Studio Tromp persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. De AVG schrijft voor dat Studio Tromp inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Studio Tromp zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog 

wel actueel is.


Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: John Tromp, Griseldestraat 2, 3077 CN Rotterdam, 0654625839, e-mail: john@studiotromp.nl


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Studio Tromp verwerkt, indien nodig, mogelijk enkele van de volgende persoonsgegevens:

☐ achternaam

☐ voornamen

☐ adres

☐ telefoonnummer

☐ e-mailadres

☐ bankrekeningnummer

☐ klantnummer

☐ factuurnummer

☐ geboortedatum.


Verwerkingsgrond

Studio Tromp verwerkt uitsluitend persoonsgegevens indien:

- De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Studio Tromp met betrokkene heeft gesloten

- Studio Tromp een wettelijke verplichting moet nakomen

- Een gerechtvaardigd belang van Studio Tromp, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Studio Tromp aan betrokkene.


Verwerkingsdoel 

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

☐ uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene

☐ facturatie

☐ afleveren producten of diensten

☐ informatie over wijzigen producten en diensten 

☐ marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

☐ telefonisch contact, e-mailcontact

☐ uitvoering wettelijke verplichtingen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Tromp verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Bewaarduur van persoonsgegevens

Studio Tromp zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame.

 

Gebruik van cookies op website

Studio Tromp maakt geen gebruik van cookies.


Beveiliging van de door Studio Tromp vastgelegde persoonsgegevens

Studio Tromp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Studio Tromp. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Studio Tromp onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken. Studio Tromp meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Studio Tromp onverwijld contact op met deze betrokkenen.


Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering, klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Studio Tromp.


Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van John Tromp schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming. 

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston